מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
שילוב סקרים מטלפונים סלולריים וטלפונים נייחים בסקרי בריאות בישראל גירסה להדפסה
 

חוקרים ראשיים

ד"ר רונן פלוס ופרופ' לורנס פרידמן בשיתוף עם פרופ' תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות.

 

רקע

המרכז הלאומי לבקרת מחלות מבצע סקרי בריאות באופן שוטף. אחד המדדים הנבדקים הוא אחוז העישון באוכלוסייה. באופן מסורתי, אוכלוסיית הסקרים נדגמת ממאגר מספרי טלפון נייחים (סקרים נייחים). ישנם מספר סקרים שנדגמו מקרב משתמשי טלפונים סלולריים (סקרים סלולריים) אבל הם לא שולבו עד היום במדדים המפורסמים. עלייה משמעותית בשימוש בטלפונים סלולריים וירידה בשימוש ובבעלות קווים נייחים מובילה לייצוג חסר של תתי אוכלוסיות בסקר ולהטיה אפשרית במדד. בשנת 2016 שולבו לראשונה מדגמים של טלפונים סלולריים בנוסף לנייחים (ללא תיקון הבעלות על טלפונים נייחים) וכתוצאה מכך נתקבל אומדן שיעור עישון גבוה בשנת 2016, בהשוואה לשנים קודמות. כתוצאה מכך, נשאלה השאלה האם עלייה זו בשיעור העישון אמיתית או נגרמה על ידי השינוי בשיטת הדגימה?       

 

מטרה

לשלב בצורה נכונה את נתוני הסקרים הסלולריים עם ממצאי הסקרים הנייחים לשנים מ 2011 עד 2016, ולבדוק  את המגמה  האמיתית של שיעור העישון בארץ.  

.

שיטות

ברשות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני התפלגות זמינות טלפונים באוכלוסייה (טלפון נייח וסלולרי, רק סלולרי, רק נייח ובלי טלפון כלל) מפולחים לפי מין, גיל ולאום החל משנת 2012. בעזרת המידע הזה ניתן לבנות משקלות ניפוח מתאימים לתוצאות הסקרים הקוויים והסלולריים ביחד, ולאמוד בצורה טובה יותר את אחוז העישון באוכלוסייה.

 

ממצאים

מדד העישון של שנת 2016, לאחר השימוש במשקלות הנכונים, היה נמוך יותר ממדד העישון לפני  התיקון. בנוסף, המדדים של השנים הקודמות שחושבו שוב, לאחר שילוב הסקרים הסלולריים, עלו בממוצע ב- 2.4% לעומת המדד שחושב על בסיס הסקרים הנייחים בלבד. לסיכום, לא נראית מגמת עלייה (או ירידה) באחוז העישון באוכלוסייה בין השנים 2011-2016.

 

מסקנות

עלייה בשימוש בטלפונים הסלולריים מצריכה הערכות נכונה של דגימה, שתייצג את כל האוכלוסייה, ושימוש במשקלות מתאימים בחישוב מדד העישון ומדדים אחרים. אי הכללה מספיקה של משתמשים בטלפונים סלולריים, עלולה לגרום להטיות בסטטיסטיקה המתארת את האוכלוסייה הכללית.

 

 

 

חזור