אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
השפעת הסביבה החברתית החיובית והשלילית על ניהול מחלת הסוכרת ואיכות החיים של החולים גירסה להדפסה

חוקרים:

פרופ' אורנה בראון-אפל, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אנטוני היימן, מחלקה לבריאות הקהילה, מכבי שירותי בריאות

ד"ר גיורא קפלן, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

 

רקע:

תמיכה חברתית והשפעותיה על בריאות נחקרו רבות, בעיקר ההיבטים החיוביים של הסביבה החברתית. יחד עם זאת, אנשים בסביבתו החברתית של הפרט יכולים להיות מקור של רגשות ותוצאים בריאותיים שליליים. מחקר זה בחן משתנים ברמת הפרט, הקהילה הקרובה והסביבה החברתית הרחבה בכדי להבין את ההשפעות החיוביות והשליליות של תמיכה חברתית על ניהול המחלה ואיכות החיים של חולי הסוכרת. המחקר בדק האם יש הבדלים במאפייני התמיכה החברתית והשפעתה על בריאות וניהול המחלה בקרב יהודים וותיקים, עולים חדשים וערבים.

 

מטרות:

לאפיין את השפעות התמיכה החברתית החיובית והשלילית על איכות חייהם ועל היכולת של חולי סוכרת לנהל את מחלתם.

 

שיטות:

אוכלוסיית המחקר כללה מדגם של 1,015 חולי סוכרת יהודים וערבים הרשומים במרשם הסוכרת של מכבי שירותי בריאות. כלל המשתתפים נתבקשו לענות על שאלון בראיון טלפוני שכלל שאלות על איכות חיים, התנהגויות בריאות, רשתות חברתית, תמיכה חברתית חיובית, תמיכה חברתית שלילית ומאפיינים דמוגרפיים. בנוסף למידע שמקורו בשאלון, נאספו נתונים מתוך מאגר המידע של מכבי שירותי בריאות, כגון: רמת המוגלובין מסוכרר ) HbA1c ,) LDL , BMI , שימוש בשירותי בריאות ביקורים אצל רופא סוכרת, רופא עיניים, - דיאטן. בתחילה, פותח כלי המודד הן את ההיבטים החיובים והן את השלילים של תמיכה בעזרת מספר היגדים. נעשה שימוש בכלי כדי להסביר את הקשר בין תמיכה חברתית חיובית ושלילית לבין אופן ניהול מחלת הסוכרת, מדדי בריאות שונים ואיכות חיים של חולי הסוכרת.

 

תוצאות:

תמיכה חברתית שלילית נמדדה באמצעות כלי הכולל 15 היגדים, ובו שני תתי סולמות 'הפרעה'  (8 היגדים) ו- 'חוסר רגישות' (7 היגדים). הסולם בכללותו הראה אלפא קרונבך של 0.83 , אשר מצביע על מהימנות פנימית גבוהה. ציון גבוה מעיד על תמיכה חברתית שלילית גבוהה. תת הסולם חוסר רגישות קיבל ציון גבוה יותר מתת הסולם הפרעה. נמצא קשר מובהק בין תמיכה חברתית שלילית לבין כל המאפיינים הדמוגרפיים שנבדקו מלבד מין והכנסה. תמיכה חברתית שלילית הינה גבוהה יותר בקרב פחות משכילים, ערבים, חרדים ומבוגרים יותר.

 

נמצא קשר שלילי מובהק בין תמיכה חברתית חיובית לבין תמיכה חברתית שלילית, כך שככל שהתמיכה החברתית החיובית נמוכה יותר התמיכה החברתית השלילית גבוהה יותר. רשת חברתית נמצאה כקשורה לסולם תמיכה חברתית שלילית )ב- 5 מתוך 7 היגדים(. נמצא קשר חיובי מובהק בין תמיכה חברתית שלילית )סולם כללי ותת הסולם הפרעה( לבין שלושה מדדי בריאות בדיווח עצמי, משמע מטופל המגדיר את מצב בריאותו כלא טוב, ידווח גם על תמיכה חברתית שלילית גבוהה יותר בהשוואה למי שמדווח על בריאות טובה. עומס המחלה נמצא כקשור לסולם לתמיכה חברתית שלילית באחד משני ההיגדים המייצגים אותו. נמצא שקיים קשר מובהק בין סולם של תמיכה חברתית שלילית ובין שני תתי הסולם שלה לבין סיבוכים מהם סובל המרואיין וכן בין התעלפות בשנה האחרונה של החולה. נמצא קשר בין תמיכה חברתית שלילית, הסולם הכללי ואחד מתתי הסולם, לבין התנהגויות בריאות - עישון ואי קיום פעילות גופנית.

 

נמצא קשר מובהק בין תמיכה חברתית שלילית לבין מספר ביקורים אצל דיאטן/דיאטנית בשנת 2012. לא נמצא קשר למשתנים אחרים של שימוש בשירותי בריאות. נמצא קשר מובהק בין ערך HbA1c לבין סולם של תמיכה חברתית רק בבדיקת הקשרים הדו משתניים אך לא לאחר תקנון עבור גיל ומין.

 

נמצא קשר מובהק בין תמיכה חברתית חיובית לבין ערך HbA1c . נמצא קשר מובהק בין HbA1c לבין שניים מתוך שלושה מדדי בריאות בדיווח עצמי, כלומר ככל שהחולה מעריך את מצב בריאותו גרוע יותר וככל שהוא פחות מרוצה מאיזון הסוכרת שלו, כך ערכי ה- HbA1c גבוהים יותר. עומס המחלה נמצא כקשור ל- HbA1c באחד משני ההיגדים המודדים אותו. נמצא שקיים קשר מובהק בין HbA1c לבין רמת הסיבוכים מהם סובל המרואיין. נמצא קשר בין HbA1c לבין התנהגויות בריאות - עישון ואי קיום פעילות גופנית. נמצא קשר מובהק בין HbA1c לבין מספר ביקורים אצל רופא סוכרת בשנים 2012 ו- 2013 . לא נמצא קשר למשתנים אחרים של שימוש בשירותי בריאות.

 

לא נמצא קשר מובהק בין תמיכה חברתית חיובית לבין הערכה עצמית של בריאות. רשת חברתית נמצאה כקשורה להערכה עצמית של בריאות )ב- 5 מ- 7 היגדים(. נמצא קשר מובהק בין הערכה עצמית של בריאות לבין שני מדדי הבריאות בדיווח עצמי; ככל שהחולה פחות מרוצה מאיזון הסוכרת שלו, וככל שהוא מרגיש רע מבחינה גופנית בתדירות גבוהה יותר, כך הערכת הבריאות שלו גרועה יותר. עומס המחלה נמצא כקשור להערכה עצמית של בריאות באחד משני ההיגדים המייצגים אותו. נמצא שקיים קשר מובהק בין הערכה עצמית של בריאות לבין סיבוכים מהם סובל המרואיין וכן בין התעלפות בשנה האחרונה של המרואיין. נמצא קשר בין הערכה עצמית של בריאות לבין התנהגות הבריאות אי קיום פעילות גופנית. לא נמצא קשר לעישון. נמצא קשר מובהק בין הערכה עצמית של בריאות לבין מספר ביקורים אצל רופא סוכרת בשנת 2012 ו- 2013 . כמו כן, נמצא קשר למספר הביקורים אצל דיאטן בשנת 2012 . לא נמצא קשר למשתנים אחרים של שימוש בשירותי בריאות.

 

בניתוח רב משתני בו הערכת בריאות שימשה כמשתנה תלוי, המשתנים הבאים נמצאו כקשורים באופן מובהק (3 מודלים שונים): הפרעה ותמיכה חברתית שלילית, גיל, מין, השכלה, קבוצת אוכלוסיה, ומצב משפחתי. בניתוח רב משתני בו איזון סוכרת (רמת HbA1c ) שימש כמשתנה תלוי, נמצא כי אוכלוסיית חולי הסוכרת שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר לחוסר איזון של סוכרת הינם צעירים יותר. ערבים מדווחים על רמת איזון סוכרת פחות טובה בהשוואה ליהודים.

 

מסקנות:

תמיכה חברתית שלילית משפיעה לרעה על הבריאות סוביקטיבית וסיבוכים. הצוות המטפל בחולה הסוכרתי, חייב לשים לב לרקע החברתי ממנו מגיע המטופל כדי לעזור לו להתמודד טוב יותר עם מחלתו. יש מקום להרחיב את המחקר בנושא בכדי להבין את המכניזם של קשר זה ובכדי לפתח דרכים לעשות שימוש קליני בתמיכה חברתית שלילית.

 

פרסומים:

Baron-Epel O, Heymann AD, Friedman N, Kaplan G. Development of an unsupportive social interaction scale for patients with diabetes. Patient Preference and Adherence 2015:9 1033-1041

 

חזור