אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
הביטוח המשלים מנקודת ראות של הצרכנים גירסה להדפסה

חוקרים:

ד"ר גיורא קפלן, ד"ר אורנה טל

 

רקע:

בישראל, חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח זכאות לסל בריאות אחיד לכל אזרחי המדינה. קיימת זכות לקבל שירותי בריאות נוספים (שב"ן) תמורת תשלום. היענות הציבור לשב"ן גבוהה בהשוואה למדינות ה - OECD ואף עתידה להתרחב ולהשפיע על מערכת הבריאות.

הגידול במצטרפים לשירותי בריאות נוספים (שב"ן) בשנים 2002-2008 (כ- 24.9%) גבוה משמעותית מעליית שיעור המבוטחים בקופות החולים (כ- 9.8%) והשירותים הכלולים בשבנ"ים מתרחבים. כיום, כשלושה-רבעים מחברי קופות החולים מבוטחים בשב"ן.

נתוני רואי חשבון של המבטחים לגבי השימוש בשב"נים מעידים על גידול בעלות השימוש בשב"ן ובעלות הממוצעת למבוטח, בעיקר בבחירת מנתח (39%), תרופות וחסונים (12%) וחוו"ד שנייה (12%).

מגמות רכישת שב"ן מושפעות מהדרישה הצרכנית ומעלית מעורבות המטופלים בהחלטות השימוש בשירותי בריאות. לאלו השלכה לטווח ארוך על מערכת הבריאות הישראלית ותכנון שירותי הבריאות. לפיכך מתעורר הצורך לבחון גם את נקודת מבט הצרכנים.

 

מטרות:

  • לבדוק את השימוש בפועל בביטוח המשלים בקרב הציבור שרכש ביטוח זה ומידת שביעות רצונו מהתמורה שקבל כמבוטח.
  • ללמוד על השיקולים של כלל הציבור בבואו לרכוש ביטוח משלים.
  • לבחון את ציפיותיו של הציבור לגבי ביטוח בכלל ולגבי הביטוח המשלים בפרט.
  • להעריך את רמת הידע של הציבור על הביטוח המשלים ועל זכויותיו כמבוטח.

 

שיטות:

סקר טלפוני המבוסס על מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל הבוגרת מגיל 21 ומעלה , באמצעות שאלון ייחודי הורכב לביצוע סקר זה , תוך התייעצויות עם קובעי מדיניות ואנשי מקצוע וקיום קבוצות מיקוד עם מרואיינים פוטנציאליים . מרבית השאלות הופנו לכלל אוכלוסיית המדגם ( גם כאלה שאין ברשותם ביטוח משלים ) פרט לפרק שעסק בשימוש בביטוח המשלים בשנה האחרונה. בפרק זה התבקשו המרואיינים להתייחס לכלל בני המשפחה המתגוררים במשק הבית מתוךהרציונל לכלול גם שימוש עבור הילדים.

השאלון תורגם לערבית ולרוסית. בניית המדגם ואיסוף הנתונים נערכו ע"י מכון ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב. הסקר התבצע בחודשים אוקטובר-נובמבר 2011.

המרואיינים נשאלו על השיקולים בבואם לרכוש שב"ן וציפיותיהם לגבי ביטוח בכלל ולגבי השב"ן בפרט. כמו כן, נשאלו המרואיינים בנוגע לשימוש בפועל בשב"ן ומידת שביעות הרצון מהתמורה שקיבלו בהפעלתו. בנוסף, נבחנה רמת הידע של הציבור על הביטוח המשלים ועל זכויותיו כמבוטח. סה"כ בוצעו 703 ראיונות מלאים המהווים שיעור היענות של 50.3%.

העיבוד הסטטיסטי התבצע באמצעות תוכנת SAS. השוואה בין המשתנים נעשתה תוך שימוש במבחן chi-square, מודלים רב משתניים להערכת הגורמים המנבאים שימוש בשב"ן, בתיקון לדמוגרפיה ומשתנים נוספים, באמצעות רגרסיה לוגיסטית.


מימצאים:

  • 85% מאוכלוסיית המדגם בעלי שב"ן כשיש נטייה לאוכלוסייה הלא יהודית ולבעלי הכנסה מתחת לממוצע, להיות חסרי שב"ן.
  • השיקולים הבולטים לרכישתו: ציפייה לקבלת שירות טוב יותר ושאיפה לכיסוי ביטוחי רחב בתחום הבריאות.
  • רמת הידע על השב"ן היא נמוכה ביותר ונמצא מתאם עם תחושת ידע נמוכה.
  • 41% מבעלי השב"ן עשו בו שימוש בשנה האחרונה,המטרה העיקרית היא עבור בחירת המטפל.

 

מסקנות, השלכות והמלצות:

היקף השב"ן בישראל הינו רחב ולא ניתן להסבר רציונלי במושגים כלכליים בלבד. רכישת שב"ן

הפכה ל"ברירת מחדל" וכדי לא לרוכשו יש לגבש דעה עצמאית מוצקה. שיקולי הציבור ברכישה

מבטא חשש שהסל הבסיסי לא ייתן כיסוי מספק בעת הצורך. הגיע העת לבחון מחדש את מטרותיו, הישגיו ותופעות הלוואי של השב"ן ובהתאם לגבש מדיניות לעתיד.

 

גורם מממן:

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

 

קישורים:

תופעות הלוואי של הביטוח המשלים, "דה מרקר"

ממצאי המחקר

 

פרסומים:

Kaplan G, Shahar Y, Tal O. Supplementary Health Insurance from the consumer point of view: Are Israelis consumers doing an informed rational choice when purchasing Supplementary Health Insurance? Health Policy. 2017 Jun;121(6):708-714. Epub 2017 Apr 8

 

חזור