אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
מחלות זיהומיות בקהילה
הקשר בין הערכה סובייקטיבית של הפרט את מעמדו בחברה לבין מצב הבריאות גירסה להדפסה

חוקרים:

פרופ' אורנה בראון-אפל, אוניברסיטת חיפה

ד"ר גיורא קפלן, תחום היבטים פסיכוסוציאליים של הבריאות, מכון גרטנר


רקע:

מצב סוציו-אקונומי יכול להשפיע באופן הפוך על מצב בריאות. מצב סוציו-אקונומי סובייקטיבי

(SSES) מוגדר כהערכה אישית של האדם את מקומו בסולם החברתי. במספר מחקרים, SSES נמצא קשור גם הוא באופן הפוך למצב בריאות.

 

מטרות:

להעריך את הקשרים בין מדדים סוציו-אקונומיים סובייקטיביים ביחס לחברה הישראלית  (SSESI ) וביחס לקהילה הקרובה (SSESC), מדדים סוציו אקונומיים אובייקטיביים, תחושת אפליה ומדדי בריאות, בקרב  קבוצות אתניות שונות בישראל (יהודים ותיקים, עולים וערבים).

 

שיטה:

איסוף הנתונים נעשה באמצעות סקר טלפוני במדגם אקראי של 1000 מרואינים בגילאי 65-35 ,

כאשר 400 הם יהודים ותיקים, 200 הם עולים ו- 400 הם ערבים.

 

ממצאים עיקריים:

דירוג SSES (משני הסוגים) גבוה יותר בקרב יהודים ותיקים, אחר כך בקרב ערבים והנמוך ביותר בקרב עולים. הסיכויים שאדם ידווח על מצב בריאות נפשית ירוד גדל ככל שאדם מדרג את מצבו הסוציו אקונומי כנמוך יותר (SSESI ו- SSESC), זאת מעבר לתרומה של המדדים האובייקטיבים של מצב סוציו אקונומי. מצב זה זהה ביהודים ותיקים ועולים. בקרב הערבים רק רמת ה - SSESI תורמת להסבר השונות של בריאות הנפש. נוסף לכך הסיכוי שאדם יעריך את מצב בריאותו הכללית כטובה יותר גבוהה יותר כאשר הערכת ה- SSESI גבוהה יותר, מעבר למדדים האובייקטיבים, בקרב יהודים ועולים אך לא בערבים.

השפעת תחושת אפליה על מדדי בריאות הייתה בולטת יותר בקרב יהודים. ערבים דיווחו על מצב בריאות פיסית ונפשית טוב יותר לעומת יהודים, ובצד זה דיווחו על תחושת אפליה חזקה יותר. באופן כללי נמצאו קשרים בין מצב סוציו-אקונומי סובייקטיבי לשימוש בשרותי רפואה.

 

מסקנות:

ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים בין קבוצות אתניות שונות בקשר בין מדדים סוציו-אקונומיים אובייקטיבים וסובייקטיביים  (SSESI ו- SSESC) לבין מדדי בריאות. השפעת SSES על מדדי בריאות מרכזית בקרב היהודים, אך בקרב ערבים SSES קשור לבריאות נפשית בלבד.

 

השלכות לקובעי מדיניות:

ישנה חשיבות רבה להבנת הגורמים התורמים ליצירת הפערים בבריאות בין קבוצות אוכלוסיה חלשות ותפיסות של מיקום בסולם החברתי יכולות להוות גורם התורם לפערים, מעבר למדדים האובייקטיבים של מצב הסוציואקונומי.

 

 

פרסומים:

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Moran M. Perceived discrimination and health-related quality of life among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. BMC Public Health. 2010; 10: 282.

 

 

חזור